Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK - DANSKE PRESSEPUBLIKATIONERS KOLLEKTIVE FORVALTNINGSORGANISATION (DPCMO)

1. INTRODUKTION
Hos Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation, Pilestræde 34, c/o Berlingske Media A/S, 1112 København K, Danmark, CVR-nummer 42552097 (“DPCMO””), forstår vi vigtigheden af at behandle personoplysninger sikkert og fortroligt. Denne privatlivspolitik er henvendt til kontaktpersoner hos vores med-lemmer, bestyrelsesmedlemmer, leverandører, aftale- og foreningsforbindelser, hjemmesidebesøgende og andre personer, som vi interagerer med. DPCMO er forpligtet til at iagttage kravene og forpligtelserne i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (“GDPR”). Vi har derfor implementeret passende procedurer for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger.

DPCMO er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik (“Privatlivspoli-tik”) indeholder et overblik over DPCMOs behandlingsaktiviteter, herunder formålet hermed og retsgrundlaget.

Hvis du har nogen spørgsmål til denne Privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til Kapitel III i GDPR og i overensstemmelse med afsnit 6 i denne Privatlivspolitik, så kan du kontakte DPCMO v. Anders Krab-Johansen på e-mail: krab@berlingskemedia.dk eller Martin Dahl Pedersen på e-mail mdp@kromannreumert.com.

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG
2.1 Kontaktpersoner hos DPCMOs medlemmer
Vi behandler personoplysninger om dig som kontaktperson hos et medlem af DPCMO (“Medlemskontaktper-son”) som led i vores forvaltning af danske presseudgiveres rettigheder i medfør af ophavsretslovens §§ 52 c og 69 a.

Vi indsamler dine personoplysninger med det formål at registrere og efterfølgende udbetale vederlag til med-lemmerne af DPCMO, der er berettigede rettighedshavere. Vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til så vidt muligt at udbetale skyldige vederlag direkte til medlemmerne af DPCMO.

Herudover behandler vi personoplysninger om dig som Medlemskontaktperson, når det i øvrigt er relevant og nødvendigt for varetagelsen af DPCMOs funktion som kollektiv forvaltningsorganisation, herunder når du kommunikerer med DPCMO vedrørende medlemsskabet af DPCMO på baggrund af den indgåede tilslut-ningsaftale mellem DPCMO og med det medlem, du repræsenterer, samt DPCMO’s vedtægter, og/eller til brug for fremsendelse af løbende orienteringer til dig som Medlemskontaktperson om aktiviteterne i DPCMO og om arbejdet i bestyrelsen i DPCMO.

DPCMO behandler almindelige personoplysninger om dig som Medlemskontaktperson som led i forvaltningen, herunder:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse
• Oplysning om, hvilket medlem du repræsenterer
• Stillingsbetegnelse
• Mailkorrespondance.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er DPCMO’s retlige forpligtelse efter ophavsretslo-vens § 50 samt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret til som kollektiv forvaltningsorganisation at sikre for-valtningen af danske presseudgiveres rettigheder, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

Behandlingen er også nødvendig for DPCMO’s legitime interesser, og det er DPCMO’s vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som DPCMO forfølger, er opfyldelse af vores foreningsmæssige forpligtelser, fastholdelse og forstærkelse af vores medlemskaber og opkrævning af kontingent fra det medlem, du er ansat ved.

I forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale, som DPCMO i henhold til bogføringsloven er pålagt at opbevare, herunder udbetalinger, er behandlingen tillige baseret på en retlig forpligtelse til at opbevare trans-aktionsoplysninger, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

2.2 Medlemmer af DPCMO’s bestyrelse
Vi behandler personoplysninger om dig som medlem af bestyrelsen i DPCMO (“Bestyrelsesmedlem”) med det formål at supportere og assistere med bestyrelsesarbejdet.

DPCMO behandler almindelige personoplysninger om dig som Bestyrelsesmedlem, så som identifikations- og kontaktoplysninger, oplysning om ansættelse og stillingsbetegnelse, mailkorrespondance som led i bestyrelsesarbejdet, din deltagelse i bestyrelsesmøder og andre bestyrelsesaktiviteter mv. Endvidere behandles oplysning om dit cpr-nummer, hvor det er nødvendigt for DPCMOs indgåelse af aftalemæssige forpligtelser, her-under ved oprettelse af bankkonto for foreningen.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for DPCMO’s legitime interesser, og det er DPCMO’s vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som DPCMO forfølger, er varetagelse af DPCMO’s interesser via bestyrelsesarbejdet. For så vidt angår indberetningen af oplysninger vedrørende din bestyrelsespost til Erhvervsstyrelsen er dette baseret på vores retlige forpligtelse hertil, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

I forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale, som DPCMO i henhold til bogføringsloven er pålagt at opbevare, herunder udbetalinger, er behandlingen tillige baseret på en retlig forpligtelse til at opbevare trans-aktionsoplysninger, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

2.3 Andre rettighedshavere (ikke-medlemmer)
[OPDATERES NÅR FORENINGENS FORDELINGSPOLITIK OG FORDELINGSNØGLE ER VEDTAGET]

2.4 Kontaktpersoner hos leverandører og andre foreningsforbindelser
Som kontaktperson hos vores leverandører eller andre foreningsforbindelser behandler DPCMO personoplysninger om dig, når du kommunikerer med DPCMO, f.eks. via e-mails i forbindelse med DPCMOs kontraktuelle relation med den virksomhed, som du er ansat ved, eller i forbindelse med indgåelse eller ophævelse af en kontrakt. DPCMO behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling mv.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er DPCMOs legitime interesser, og det er DPCMO vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som DPCMO forfølger, er opfyldelse af vores kontraktretlige forpligtelser, fakturering af de ydelser, som den virksomhed, du er ansat ved, yder DPCMO samt af hensyn til dokumentation.

I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som DPCMO er pålagt, f.eks. i forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

2.5 Modtagere af nyhedsbreve
Det er muligt at tilmelde sig DPCMO’s nyhedsbreve på DPCMO’s hjemmeside (https://dpcmo.dk/) (“Hjemme-side”). Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve om DPCMO’s aktiviteter og relevante faglige nyheder, behandler vi følgende personoplysninger om dig: navn og efternavn, arbejdsplads, stillingsbetegnelse og din e-mailadresse.

Formålet med behandlingen er at kunne afsende vores nyhedsbreve og derved oplyse dig om DPCMO’s virke. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesser i oplysning om vores aktiviteter og vores virke som kollektiv forvaltningsorganisation, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. I visse tilfælde er retsgrundlaget dit samtykke, hvilket vi vil anmode dig om at give, når du besøger Hjemmesiden, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver til trække dit samtykke til modtagelse af vores nyhedsbreve tilbage. For at afmelde dig vores nyhedsbreve kan du bruge linket inkluderet i hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte DPCMOs bestyrelsesformand, Anders Krab-Johansen på e-mail: krab@berlingskemedia.dk eller forretningsføreren, Martin Dahl Pe-dersen på e-mail mdp@kromannreumert.com.

2.6 Cookies
Hjemmesiden anvender ikke cookies, og DPCMO indsamler derfor ikke personoplysninger om din onlinefærden og lignende, når du besøger Hjemmesiden. Af samme årsag mødes du ikke af et cookiesamtykke på Hjemmesiden.

3. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
DPCMO vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til DPCMO’s forbindelser eller andre samarbejdspartnere i foreningsøjemed. I forbindelse med ansøgning om godkendelse af aftalelicens jf. ophavsretslovens § 29 a vil det desuden være nødvendigt at videregive visse oplysninger til Kulturministeriet.

I visse specifikke tilfælde, f.eks. i forbindelse med tvister, herunder hvis videregivelse er nødvendig for at DPCMOs retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan DPCMO videregive dine personoplysninger til rådgivere eller andre relevante tredjeparter, såfremt det vurderes lovligt og nødvendigt.

Visse tredjeparter behandler kun dine personoplysninger på vegne af DPCMO og i henhold til DPCMO’s in-strukser og forpligtelserne fastsat i en særskilt databehandleraftalen indgået med DPCMO. Disse databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

4. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE (LANDE UDENFOR EU/EØS)
Der kan i visse tilfælde ske overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder eksem-pelvis ved benyttelse af en it-leverandør beliggende i et land uden for EU/EØS. DPCMO sikrer, at overførslen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Det betyder, at en modtager af dine per-sonoplysninger, som ikke er hjemhørende i EU/EØS, vil sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå aftale med DPCMO om brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (“SCC’er”). DPCMO sikrer implementering af supplerende beskyttelsesforanstaltninger, hvis det vurderes nødvendigt i det enkelte tilfælde.

Du kan anmode om at modtage en kopi af retsgrundlaget for overførslen ved at kontakte DPCMO’s bestyrelsesformand, Anders Krab-Johansen på e-mail: krab@berlingskemedia.dk eller forretningsføreren, Martin Dahl Pedersen på e-mail mdp@kromannreumert.com.

5. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
DPCMO opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

5.1 Medlemskontaktpersoner
DPCMO opbevarer personoplysninger som dig som Medlemskontaktperson, så længe den medievirksomhed, som du repræsenterer, er medlem af DPCMO, og herudover så længe det vurderes nødvendigt af dokumentationshensyn for at varetage og forvalte DPCMO’s funktion som kollektiv forvaltningsorganisation.

5.2 Bestyrelsesmedlemmer
DPCMO opbevarer personoplysninger som dig som Bestyrelsesmedlem, så længe du varetager en bestyrelsespost, og herudover så længe det vurderes nødvendigt for at dokumentere bestyrelsesarbejdet i DPCMO.

5.3 Andre rettighedshavere (ikke-medlemmer)
[OPDATERES NÅR FORENINGENS FORDELINGSPOLITIK OG FORDELINGSNØGLE ER VEDTAGET]

5.4 Kontaktpersoner hos leverandører og andre foreningsforbindelser
Hvis du er kontaktperson hos en af DPCMOs leverandører eller andre foreningsforbindelser, vil DPCMO be-handle personoplysninger om dig, så længe der består et dokumentationshensyn, herunder til oplysningerne ikke længere er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dette vil typisk være 3 år efter ophævelse af kontraktforholdet eller vores øvrige samarbejde.

5.5 Modtagere af nyhedsbreve
Personoplysninger tilknyttet din nyhedsbrevsprofil opbevares, indtil du trækker dit samtykke tilbage og ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os.

5.6 Regnskabsmateriale
Såfremt dine personoplysninger indgår i DPCMO’s regnskabsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører. Formålet hermed er overholdelse af vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

6. DINE RETTIGHEDER
Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor beskrevne rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning vedrørende de registreredes rettigheder. Nærmere oplysninger om dine rettigheder findes her.

• Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi be-handler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage en række yderligere oplysninger.

• Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

• Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige, og du trækker samtykket tilbage.

• Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

• Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

• Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

• Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

• Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder, eller hvis du ønsker at trække et tidligere afgivet samtykke tilbage, er du velkommen til at kontakte DPCMO’s bestyrelsesformand, Anders Krab-Johansen på e-mail: krab@berlingskemedia.dk eller forretningsføreren, Martin Dahl Pedersen på e-mail mdp@kromannreumert.com.

7. SPØRGSMÅL OG KLAGE
Har du spørgsmål angående denne Privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte DPCMO’s bestyrelsesformand, Anders Krab-Johansen på e-mail: krab@berlingskemedia.dk eller forretningsføreren, Martin Dahl Pedersen på e-mail mdp@kromannreumert.com.

Du har også ret til at indgive en klage om DPCMO’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde her. Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger, således at vi kan forsøge at nå til enighed.

8. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Denne Privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 26. april 2022.